izulek

15 tekstów – auto­rem jest izu­lek.

Dob­rze, gdy są ludzie na których możemy liczyć w naj­większych na­wet kłopo­tach. Choć nie wi­duje­my się zbyt często i nie wiemy co się u nas dzieje, pot­ra­fimy być dla siebie kimś ważnym. Głębia re­lac­ji to coś więcej niż re­gular­ne wizyty. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 lipca 2010, 22:20

Kiedy smut­no jest Ci,źle
Na­pisz do mnie wiado­mości dwie,
Ja­ki cu­kier masz i gdzie
Obec­nie w chwi­li prze­bywasz tej.

Bo cuk­rzy­ca nie jest zła
Ona da­je powód nam
Aby dbać i mod­lić się
O spo­koj­ny dzień i sen.

Kiedy przez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 października 2009, 23:01

Gdzieś tu chy­ba zak­pił los
Ona brzyd­ka,brzyd­ki on
A ta­ka ład­na miłość.


/z piosenki:brzydcy/ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2009, 09:46

nag­le w moim świecie zro­biło się tak pus­to bez Ciebie.

/sa­mot­ność w sieci/ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 sierpnia 2009, 19:24

Pod maską ra­dos­nej twarzy kry­je się bez­silna, nic nie znacząca istota. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 sierpnia 2009, 18:07

Rzeczy i uczu­cia tak nap­rawdę do­ceniamy do­piero wte­dy gdy zdo­bywa­my je przez walkę i ból...czyż wte­dy nie są one dla nas cenniejsze? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 sierpnia 2009, 14:27

Kochać i być kocha­nym to prag­nienie każde­go człowieka. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 lipca 2009, 13:47

Naj­mniej­szy kwiatek da­ny od serca

opo­wie piękną historię,

niesa­mowitą baśń

o cząstce nieba na ziemi,

gdzie ludzie są aniołami,

gdzie znaj­dzie się ukojenie

dla wszys­tkich lęków,bólu i łez

gdzie ludzie

kwitną dla siebie niczym kwiaty. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 lipca 2009, 11:23

Panie,
uwol­nij mnie
od uza­leżnień od rzeczy,
które prze­cież mi nie wystarczą,
a je­dynie pod­sy­cają mój wil­czy
niena­syco­ny głód. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lipca 2009, 00:04

Pragnę wrócić do chwil ra­dości i poczuć w nich szczęście jeszcze bar­dziej niż kiedyś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2009, 22:33
izulek

takie fajne myśli...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

izulek

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność